Motiu, frase, període

FRASE

Agafarem com exemple el minué de Bach. Podem dividir la secció A de la peça en dues frases (presentades amb colors diferents):

https://www.teoria.com/res/videos/tutorials/forms/phrases/frases01.mp4

MOTIU

Si les frases es poden organitzar en períodes, dins cada frase podem troar unitats més petites anomenades motiu. El motiu és un patró rítmic-melòdic que s’usa en la construcció de la frase. En la següent animació veim alguns dels motius que trobam en el minueto de Bach:

PERÍODE

Un període se forma de dues o més frases. Els dos tipus de períodes més senzills són el període paral·lel i el període contrastant.

El período paral·lel i el períod contrastant tenen aquestes característiques en comú:

  1. se composen de dues frases,
  2. la primera frase termina amb una cadència no conclusiva.
  3. la segona frase termina amb una cadència autèntica perfecta.

 

https://www.teoria.com/res/videos/tutorials/forms/phrases/schumann.mp4

Un altre tipus de període molt comú és el periode doble. El período doble té quatre frases. Les primeres tres frases acaban amb una cadència no conclusiva. La darrera frase acaba amb una cadència autèntica perfecta. Molt sovint en aquest tipus de període la primera y tercera frase així com la segunda i quarta son molt semblants com es pot veure en aquest exemple:

https://www.teoria.com/res/videos/tutorials/forms/phrases/bagatelle.mp4

 

 

Anuncios